ຄວາມຄືບໜ້າການສະໜອງສິນເຊື່ອດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ

ຄວາມຄືບໜ້າການສະໜອງສິນເຊື່ອດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ

fund

ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ ຫົວໜ່ວຍຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຈວນກ) ບ້ວງເງິນ 100 ຕື້ກີບ ງວດທີ 1 ຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ) ໂດຍຜ່ານ ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນລາວ, ທະນາຄານຮ່ວມທລຸະກິດ ລາວຫວຽດ ແລະ ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ ຮອດວັນທີ 27 ສິງຫາ 2020 ທະນາຄານສາມາດອະນຸມັດເງິນກູ້ໃຫ້ ຈວນກ ໄດ້ 29 ສັນຍາ, 23 ຫົວໜ່ວຍ ທີ່ນອນໃນຂະແໜງ​ກະສິກໍາ 24 ສັນຍາ, ທ່ອງ​ທ່ຽວ 02 ສັນຍາ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງກະສິກຳ 02 ສັນຍາ ​ແລະ ຂະ​ແໜງ​ຫັດຖະ​ກໍາ 01 ສັນຍາ ທີ່ມາຈາກ​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ, ສະຫວັນນະ​ເຂດ, ຈໍາປາ​ສັກ, ຄໍາມ່ວນ, ສາລະວັນ, ອຸດົມ​ໄຊ, ວຽງຈັນ, ຊຽງ​ຂວາງ ​ແລະ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ເປັນຈໍານວນເງິນທັງໝົດ 39,45 ຕື້ກີບ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຫັນວ່າ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດດັ່ງກ່າວໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຄັດເລືອກ ແລະ ອະນຸມັດສິນເຊື່ອໃຫ້​ ຈວນກ ທີ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຄົບ​ຖ້ວນ ເນື່ອງຈາກບັນດາທະນາຄານມີພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບ້ວງເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ທສວ ເພາະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບເລກທີ 299/ລບ ລົງວັນທີ 4 ກັນຍາ 2019 ແລະ ຕ້ອງສົ່ງຕົ້ນທຶນຄືນໃຫ້ ທສວ ຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມວົງເງິນທີ່ກຳນົດໃນສັນຍາສະໜອງທຶນເມື່ອຮອດກຳນົດເວລາ.

​ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍປາດສະຈາກຫາງສຽງຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ​ທີ່​ບໍ່​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງທຶນ​​ດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ ນີ້ໄດ້. ເນື່ອງຈາກວ່າ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຈຳນວນນຶ່ງ ແມ່ນພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໃນດຳລັດ 299/ລບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທີ່ ຈວນກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຕ້ອງຫັນມາຖືບັນຊີຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ພ້ອມນັ້ນ ກໍຍັງມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງທະນາຄານທຸລະກິດອີກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ, ການບໍ່ຮັບລູກຄ້າທີ່ເປັນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ ( NPL) ກັບສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ. ທສວ ເອງກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມທະນາຄານ ແລະ ໄດ້ປະຊຸມຮ່ວມກັບ 4 ທະນາຄານທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ສັງຄົມຈົ່ມວ່າການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນນີ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍບັນດາທະນາຄານໄດ້ມີ​ຄວາມ​ເຫັນທີ່​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ກັນ​ວ່າ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອຍາກ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍ້ອນບໍ່ມີແຜນທຸລະກິດທີ່ຈະແຈ້ງ (ຫຼື ບໍ່ມີແຜນການລະອຽດວ່າຈະເຮັດແທ້ທຳຈິງ), ບໍ່ມີແຜນການສຳຮອງໃນການຊຳລະເງິນກູ້, ບໍ່ມີແຫຼ່ງລາຍຮັບພຽງພໍໃນການຊຳລະໜີ້, ມີການຜະລິດແຕ່ບໍ່ມີຕະຫລາດຮອງຮັບ, ລູກຄ້າມີປະຫວັດໜີ້ເສຍນຳທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານບໍ່ສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ ໂດຍລວມ ສະເພາະເງື່ອນໄຂຂອງທະນາຄານດັ່ງທີ່ກ່າວມາກໍ່ເປັນບັນຫາແລ້ວ ພັດຍັງມາເພີ່ມໃສ່ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໃນດຳລັດ 299/ລບ ອີກ ເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຖືບັນຊີໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ .

ໂດຍເຫັນໄດ້ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງ ຈວນກ ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນບ້ວງເງິນດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ກຳນົດໃນດຳລັດ 299/ລບ ໃນຕົ້ນເດືອນ ກໍລະກົດ 2020 ສະພາບໍລິຫານ ທສວ ຈຶ່ງໄດ້ມີການໂຍະຍານ ກ່ຽວກັບ ເງື່ອນໄຂການຖືບັນຊີໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດອະນຸມັດສິນເຊື່ອໃຫ້ ຈວນກ ທີ່ຍັງຄາແຕ່ການຖືບັນຊີ ໂດຍໃຫ້ ທະນາຄານທຸລະກິດ ເຮັດສັນຍາກັບ ຈວນກ ໃຫ້ເຂົ້າລະບົບພາຍໃນກຳນົດເວລາ 1 ປີ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸມັດປ່ອຍກູ້, ຖ້າ ຈວນກ ໃດບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ທະນາຄານຕ້ອງໂຈະສັນຍາເງິນກູ້ບ້ວງອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ທັນທີ ແລ້ວຫັນໄປໃຊ້ບ້ວງເງິນອັດຕາດອກເບ້ຍປົກກະຕິຂອງທະນາຄານ. ຈາກນັ້ນມາທະນາຄານຈຶ່ງສາມາດອະນຸມັດເງິນກູ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຄາດວ່າບ້ວງເງິນ 100 ຕື້ກີບງວດທໍາອິດຈະສາມາດປ່ອຍກູ້ໄດ້ໝົດພາຍໃນເດືອນ ກັນຍາ 2020 ນີ້.

ເຫດຜົນຂອງການກຳນົດເງື່ອນໄຂເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນບ້ວງດອກເບ້ຍ 3% ໂດຍສະເພາະ ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ ຈວນກ ຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາ ຄວາມຮູ້ໃນການບໍລິຫານຈັດການທຸລະກິດ ແລະ ການຖືບັນຊີຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍການບັນຊີ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຮູ້ວິທີຈັດການບໍລິຫານເງິນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖອດຖອນຈາກການສະໜອງທຶນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ມີຫຼາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ກູ້ຢືມເງິນໄປແລ້ວກາຍເປັນ NPL ຍ້ອນບໍ່ມີແຜນທຸລະກິດທີ່ເປັນຈິງ, ບໍ່ມີລະບົບບັນຊີ ແລະ ລະບົບການບໍລິຫານການເງິນ, ການນໍາໃຊ້ເງິນບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍ ແລະ ອື່ນໆ.