ທ່ານສາມາດສະໝັກທຶຶນດັ່ງກ່າວໄດ້

ອົງການ APO ມີພາລະບົດບາດໃນການສົ່ງເສີມການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ໃນຂົງເຂດພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ, ລວມທັງ SME ດ້ວຍການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ວິທີວິທະຍາ ແລະ ເຄື່ອງມືເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແນ່ໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ.

ຖ້າທ່ານສົນໃຈສະໝັກທຶນດັ່ງກ່າວ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ພະແນກຜະລິດຕະພາບ ເບີໂທ: 021 417435, ຫຼື ຕິດຕໍ່ ທ່ານ ວິລະກອນ ພິລົມລັກ ຫົວໜ້າພະແນກຜະລິດຕະພາບ ເບີໂທ: 020 55406069

ແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ

Project Title Project Code Venue Start Date End Date Nomination Deadline

National Productivity Organization

Development of the Strategic Foresight Certification Scheme 19-IN-35-GE-RES-C APO Secretariat 06/01/19 12/31/19
Accreditation and Certification Process: Authentication of APO Certificates Using Blockchain Technology 18-RP-01-GE-RES-C-13 (Project Implementation Plan) APO Secretariat 06/01/19 09/15/19
APO Accreditation and Certification Development Program: Development of the Public-sector Productivity Specialist Certification Scheme 19-IN-70-GE-RES-A-05 (Project Implementation Plan) Member countries 05/01/19 11/30/19
International Forum on Smart Manufacturing and Launching Ceremony for the APO Center of Excellence on Smart Manufacturing (COE on SM) 18-RP-33-GE-DON-C-03 (Project Implementation Plan) ROC 08/06/19 08/08/19 06/17/19
Strengthening the Programs on the Center of Excellence on IT for Industry 4.0 (India) 18-RP-42-GE-DON-C-02 (Project Implementation Plan) India 05/01/19 04/30/20
Strengthening the Programs of the Center of Excellence on Green Productivity (ROC) 19-RP-09-GE-DON-C ROC 04/01/19 03/31/20
Program Development Fund 19-RP-01-GE-RES-C APO Secretariat 01/01/19 12/31/19
Strengthening the Programs of the Center of Excellence on IT for Industry 4.0 (India) 19-RP-07-GE-DON-C India 03/01/19 12/31/19
APO Accreditation and Certification Development Program: Development of the Accreditation Standard Operating Procedures 19-IN-70-GE-RES-A-03 (Project Implementation Plan) Member countries 03/01/19 11/30/19
APO Accreditation and Certification Development Program:Development of the Future-readiness Award Program 19-IN-70-GE-RES-A-02 (Project Implementation Plan) Member countries 04/01/19 11/30/19
Strategic Planning Workshop for Senior Planning Officers of NPOs 19-RP-02-GE-SPW-A Japan 07/09/19 07/11/19 05/20/19
APO Accreditation and Certification Development Program:Development of the Productivity Specialist Certification Scheme 19-IN-70-GE-RES-A-01 (Project Implementationi Plan) Member countries 04/01/19 11/30/19
Development of the Expert Database on IT for Industry 4.0 18-RP-42-GE-DON-C-01 (Project Implementation Plan) India 02/01/19 06/30/19
Workshop on Advanced Strategic Management for Enhancing Productivity 19-IN-34-GE-WSP-A Fiji 08/12/19 08/16/19 06/07/19
Development of Public-sector Productivity Specialists (APO Certified Public-sector Productivity Specialists) 19-IN-39-GE-TRC-A Thailand 07/22/19 07/26/19 05/02/19
National Conference on Developing Sustainable and Competitive Agribusiness in Cambodia 18-AG-39-GE-NFP-C-04 (Project Implementation Plan) Cambodia 03/05/19 03/07/19
APO Accreditation and Certification Development Program 19-IN-70-GE-RES-A APO Secretariat 01/01/19 12/31/19
Certified Productivity Practitioners’ Course for NPOs 19-IN-31-GE-TRC-A Philippines 08/19/19 08/30/19 06/19/19
Expert Panel Meeting to Assess the Proposal for a COE on Smart Manufacturing 18-RP-33-GE-DON-C-01 (Project Implementation Plan) Japan 01/16/19 01/16/19
National Conference-cum-Workshop on Enhancing Good Agricultural Practices Implementation in the Mongolian Agriculture Sector 18-AG-39-GE-NFP-C-03 (Project Implementation Plan) Mongolia 01/15/19 01/17/19

SME

Self-learning e-Course on Organic Inspection and Certification 19-AG-17-GE-DLN-A-02 (Project Implementation Plan) Member countries 10/17/19 10/16/19
International Conference on Public-sector Productivity 19-RP-48-GE-CON-A Philippines 11/14/19 11/16/19 09/02/19
Self-learning e-Course on Innovative Cost-Effective Technologies for Sustainable Agriculture 19-AG-17-GE-DLN-A-03 (Project Implementation Plan) Member countries 10/07/19 10/06/20
Workshop on Trends in the Development of Traditional Craft Villages in the Industry 4.0 Era 19-AG-24-GE-WSP-B Vietnam 10/02/19 10/04/19 08/04/19
Training of Trainers on Development of Rural Leadership for Change 19-AG-03-GE-TRC-B Sri Lanka 07/22/19 07/26/19 05/26/19
Workshop on Innovations in Agribusiness for Young Entrepreneurs 19-AG-04-GE-WSP-B ROC 07/01/19 07/05/19 05/15/19
Workshop on Innovative Rural Community Development Models 18-AG-22-GE-WSP-A Indonesia 03/18/19 03/22/19 12/14/18
Workshop on Value-added Agriculture 18-AG-44-GE-WSP-B Pakistan 11/18/19 11/22/19 01/15/19
Workshop on Developing Standards for Smart Cities 19-IN-80-GE-WSP-B ROK 03/25/19 03/29/19 02/08/19
Self-learning e-Course for the Agriculture and Food Sectors 19-AG-17-GE-DLN-A Member countries 01/01/19 12/31/19
Self-learning e-Course on Modem Food Storage and Transport Technologies 18-AG-23-GE-DLN-A-01 (Project Implementation Plan) Member countries 08/01/19 07/31/20
Self-learning e-Course on Basic Data Analytics for the Public Sector 18-IN-06-GE-DLN-A-02 (Project Implementation Plan) Member countries 02/01/19 01/31/20

Innovation

Research on Smart Agriculture Transformation for APO Member Countries 19-RP-30-GE-RES-B APO Secretariat 09/01/19 04/30/20
Workshop on Delivering Citizen Centered Public Service and Driving Innovation 19-IN-52-GE-WSP-A Philippines 10/07/19 10/11/19 08/23/19
National Workshop on Capacity Building of Sustainable Food Value Chains for Enhanced Food Safety and Quality 18-AG-55-SPP-DON-C-1 (Project Implementation Plan) Mongolia 05/13/19 05/17/19
National Conference on Capacity Building of Sustainable Food Value Chains for Enhanced Food Safety and Quality 18-AG-55-SPP-DON-C-2 (Project Implementation Plan) India 08/21/19 08/22/19
International Conference on Smart Agriculture and Food Safety Management 18-AG-55-SPP-DON-C-3 (Project Implementation Plan) ROC 08/20/19 08/23/19
Workshop on Rural Community Development for Sustainable and Inclusive Growth 19-AG-28-GE-WSP-B Fiji 11/18/19 11/22/19 09/23/19
Training of Trainers on Big Data Analytics for Public-sector Productivity 19-IN-54-GE-TRC-A Thailand 11/25/19 11/29/19 09/20/19
Workshop on Measuring, Monitoring, and Evaluating Regulatory Performance for Productivity and Competitiveness 19-IN-53-GE-WSP-A Malaysia 10/07/19 10/11/19 08/01/19
Workshop on Developing a Roadmap for Industry 4.0 19-IN-11-GE-WSP-A ROC 08/19/19 08/23/19 07/05/19
Workshop on the Use of Smart Technology to Raise Productivity in the Service Sector 19-IN-45-GE-WSP-A Singapore 07/16/19 07/19/19 06/07/19
Training of Trainers on Assistance Systems for Cyberphysical Facilities 19-IN-22-GE-TRC-A ROC 08/05/19 08/09/19 06/14/19
Research on Digitization of Public Service Delivery 19-RP-13-GE-RES-B APO Secretariat 09/01/19 06/30/20 07/24/19
Research on National Strategy on Developing Human Resources for the Industries of the Future 19-RP-20-GE-RES-B APO Secretariat 11/01/19 10/31/20 09/09/19
Workshop on Smart Farming Models 19-AG-10-GE-WSP-B Thailand 11/04/19 11/08/19 07/25/19
Multicountry Observational Study Mission on Good Agricultural Practices (GAP) and Advanced Postharvest Handling Technologies 18-AG-56-GE/SPP-OSM-B Japan 06/10/19 06/14/19 03/29/19
Workshop on Developing Regulatory Management System (RMS) Framework to Improve Public-sector Productivity 19-IN-42-GE-WSP-B Philippines 08/05/19 08/09/19 06/05/19
Asian Food and Agribusiness Conference: Smart Food Value Chains 19-AG-06-GE-CON-A Thailand 06/11/19 06/13/19 04/15/19
Workshop on Sharing Best Practices in Transparent Governance for Productivity Growth in the Public Sector 19-IN-82-GE-WSP-B Sri Lanka TBD TBD 04/12/19
Training of Trainers on Productivity Measurement for Public-sector Organizations 19-IN-61-GE-TRC-A Philippines 06/24/19 06/28/19 04/25/19
Workshop on Accountable Governance for Productivity Growth and Competitiveness 19-IN-51-GE-WSP-A Bangladesh 04/21/19 04/25/19 02/15/19
Training of Trainers on Smart Service and Technology for the Health Sector 19-IN-41-GE-TRC-A Indonesia 04/22/19 04/26/19 02/22/19
Forum on Disruptive Technologies and Technology-driven Productivity 19-RP-25-GE-CON-B Indonesia 03/26/19 03/28/19 02/18/19
Workshop on Accelerating Agribusiness Startups 19-AG-09-GE-WSP-B Indonesia 03/11/19 03/15/19 02/08/19
Multicountry Observational Study Mission on Sustainable Food Value Chains 18-AG-47-GE/SPP-OSM-A Japan 04/22/19 04/25/19 03/01/19
Workshop on Advanced Performance Management for Modem Public-sector Organizations 19-IN-71-GE-WSP-A Bangladesh 05/19/19 05/23/19 03/10/19
APO Development Workshop for Practitioners of Business Excellence 19-IN-36-GE-WSP-A Singapore 03/11/19 03/14/19 02/01/19
Workshop and Practitioners’ Group Meeting on Standardization of Industrial Automation 17-IN-82-GE-WSP-A India 03/14/19 03/15/19 02/11/19
Workshop on the Internet of Things for Productivity Enhancement 19-RP-14-GE-WSP-B ROC 05/27/19 05/31/19 03/25/19

Green Productivity

Workshop on Application of Smart Organic Agriculture Models and Traceability Systems for Agricultural Products 19-AG-01-GE-WSP-A Vietnam 10/07/19 10/11/19 07/26/19
4th International Conference on Biofertilizers and Biopesticides: Integrated Pest Management 19-AG-19-GE-CON-A ROC 08/20/19 08/23/19 05/31/19
Organic Agroindustry Development Leadership Course in Asia 19-AG-16-GE-TRC-B Cambodia 09/09/19 09/13/19 06/15/19
Training of Trainers and Consultants in Green Productivity 19-IN-32-GE-TRC-A ROC 06/10/19 06/21/19 04/10/19
Training of Trainers in Material Flow Cost Accounting for SMEs 18-IN-22-GE-TRC-A Pakistan 09/02/19 09/06/19 06/20/19
Workshop on Building Climate Resilience in Agriculture 19-AG-14-GE-WSP-B Bangladesh 05/05/19 05/09/19 03/05/19