ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ຂອງບັນດາພະແນກ

ພະແນກສັງລວມ

 1. ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ, ສະເໜີຮັບພະນັກງານ, ຕິດຕາມການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນ ຂອງພະນັກງານ, ປະເມີນ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ, ເກັບກຳຊີວະປະຫວັດ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຜົນງານຂອງພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆກ່ຽວກັບພະນັກງານ;
 2. ບໍລິຫານຫ້ອງການ: ເຮັດໜ້າທີ່ເລຂານຸການ, ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ຮັບຕ້ອນ ແລະ ປະຊາສຳພັນ, ຄຸ້ມຄອງການເງິນ-ການບັນຊີຊັບສິນ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ, ປັອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ວຽກອຶ່ນໆກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຫ້ອງການຂອງກົມ;
 3. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ, ປັບປຸງລະບຽບການບໍລິຫານຫ້ອງການ, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ຊັບສິນ, ພາຫະນະ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ເງິນ ຂອງກົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການແຕ່ລະໄລຍະ;
 4. ສ້າງ, ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນກ ແລະ ຜະລິດຕະພາບ;
 5. ສ້າງ, ສັງລວມ ​ແລະ ສະຫຼຸບແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳ​ງວດ ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງກົມ;
 6. ອຳນວຍຄວາມສະດວກ​ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະ ກສວ, ບັນດາພະແນກ ແລະ ຊ່ຽວຊານ;
 7. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບ IT ຂອງກົມ;
 8. ເປັນຈຸດປະສານງານໃນການພົວພັນວຽກຂອງກົມ;
 9. ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ.

ພະແນກຮ່ວມມືສາກົນ

 1. ປະສານງານກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ​ເພື່ອ​ລະດົມ​ການຮ່ວມມື​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ແລະ ​ແຜນ​ພັດທະນາ ວນກ;
 2. ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ, ສັງ​ລວມ ​ແລະ ຕິດຕາມ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຮ່ວມມື​ກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ​ອື່ນໆ;
 3. ເຜີຍແຜ່ວິທີການ ໃນການຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ ວນກ;
 4. ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ ແລະ ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ.

ພະແນກຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ

 1. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາ ​ແລະ ກົດໝາຍ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ;
 2. ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ;
 3. ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດເງື່ອນໄຂການຈັດແບ່ງຂະໜາດ ຂອງ ວນກ ​ເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາຕົກລົງປະກາດ​ໃຊ້​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 4. ສ້າງ ​ແລະ ​ເຜີຍ​ແຜ່ ບົດລາຍງານສະພາບການ ຂອງ ວນກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ເພື່ອເພີ່ມການເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະການ ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ;
 6. ເປັນຈຸດປະສານງານໃຫ້ແກ່​ກອງ​ເລຂາ​ອາ​ຊຽນ ​ແລະ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ​ອາຊຽນ ​​ເພື່ອ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການປະສານງານ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ອາຊຽນ;
 7. ສ້າງ ​ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດລະບົບການ​ຍ້ອງ​ຍໍ​ຜູ້​ປະກອບ​ກິດຈະການ​ ​ແລະ ວນກ ທີ່​ມີ​ຜົນງານ​ດີ​ເດັ່​ນ​​​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທຸລະ​ກິດດ້ານ​ຕ່າງໆ ​​ເຊັ່ນ: ດ້ານຄຸນ​ນະພາ​ບ, ນະ​ວັດຕະ​ກຳ, ດ້ານ​ຄວາມ​ຮັບຜິດ ຊອບຂອງ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ຕໍ່​ສັງຄົມ;
 8. ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ ແລະ ມອບ​ໝາຍ​ ຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ.

ພະແນກສະໜັບສະໜູນ ວນກ

 1. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງກົນໄກທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ໃນການສະໜອງບໍລິ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ;
 2. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ້າງ​ໃຫ້​ມີຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ນັກສຶກສາ;
 3. ຈັດຕັ້ງການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ, ສຳ​ມະ​ນາ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃຫ້​ແກ່ ວນກ;
 4. ສ້າງ​ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ​ໃນ​ດ້ານ​ຕ່າງໆທີ່​ຈຳ​ເປັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ວນກ;
 5. ເປັນຈຸດປະສານງານໃຫ້ແກ່ເຄືອ​ຂ່າຍຜູ້​​ສະ​ໜອງ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທຸ​ລະ​ກິດ;
 6. ສົ່ງເສີມການຮ່ວມກຸ່ມທຸລະກິດ ແລະ ພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີ່ມ ຂອງບັນດາສິນຄ້າ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນທ່າແຮງ;
 7. ປະສານ​ ແລະ ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພະ​ແນ​ກອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ​ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ​ແລະ ພາກ​ສ່ວນຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ສົ່ງ​ເສີມ ​ ວນກ;
 8. ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານປະຈຳ​ປີ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ ວນກ;
 9. ເປັນຈຸດປະສານງານໃຫ້ແກ່ສູນບໍລິການ SME ອາຊຽນ (ASEAN SME Service Center);
 10. ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາບັັນດາສູນບໍລິການດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງທີ່ມີທ່າ ແຮງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກທຸລະກິດ (ສະມາຄົມ, ກຸ່ມທຸລະກິດ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະ ກຳແຫ່ງຊາດລາວ);
 11. ຕິດຕາມ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ ວຽກ​ງານ​ສະໜັບສະ​ໜູນ ວນກ ເປັນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 12. ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ ແລະ ຂ່າວສານ​ ທາງ​ດ້ານ​ທຸລະ​ກິດທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ ວນກ;
 13. ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ ແລະ ມອບ​ໝາຍ​ ຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ.

ພະແນກຜະລິດຕະພາບ

 1. ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກອງ​ເລ​ຂາ ​ໃຫ້​ແກ່ອົງການ​ຜະລິດ​ຕະພາບ ​ແຫ່ງ​ ສປປ ລາວ;
 2. ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ຮ່ວມກັບອົງການຜະລິດຕະພາບແຫ່ງອາຊີ;
 3. ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ​ແລະ ການ​ບໍລິຫານ​ຄຸນ​ນະ ພາ​ບ;
 4. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ການສົ່ງເສີມເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມຮູ້ ດ້ານການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ແກ່ຫົວໜ່ວຍ ວນກ ​ແລະ ສາທາລະນະຊົນ;
 5. ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸ ລະກິດ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ, ການຮຽນທາງໄກ, ສໍາມະນາ, ການສາທິດການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ​ການ​ບໍລິຫານຈັດການດ້ານ​ຜະລິດ​ຕະພາບ;
 6. ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ໃນການປັບປຸງການບໍລິຫານຄຸນນະພາບ ໃຫ້ແກ່ ວນກ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ວນກ ສາມາດໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນລະບົບບໍລິຫານຄຸນນະພາບ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ;
 7. ປະສານ​ ແລະ ​ຮ່ວມ​ມື ​ກັບ​ພະ​ແນ​ກອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ​ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ​ແລະ ພາກ​ສ່ວນຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຜະລິດ​ຕະພາບ;
 8. ສ້າງ​ ແລະ ປັບປຸງເຄື່ອງ​ມື ທີ່ເຫັນວ່າຈໍາເປັນສໍາລັບວຽກງານການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ​ແລະ ລະບົບ​ການ​ບໍລິຫານ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ​​ໃນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ການ​ຜະລິດ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ ​ແລະ ເປັນຄັງຄວາມຮູ້ດ້ານການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ;
 9. ຕິດຕາມ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານວຽກ​ງານ​​ຜະລິດ​ຕະພາບ ເປັນປົກກະຕິ;
 10. ປະ​ຕິ​ບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ ແລະ ມອບ​ໝາຍ​ ຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ.

ພະແນກຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ ວນກ

 • ຂະແໜງບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ;
 1. ເປັນເສນາທິການວຽກງານບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ການ​ເງິນ ໃຫ້ພະແນກຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສົ່ງ​ເສີມ ວນກ, ກອງເລຂາ, ອໍານວຍການ ແລະ ສະພາບໍລິຫານກອງທຶນສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະ ພັດທະນາ ວນກ (ທສວ);
 2. ຄົ້ນຄ້ວາກົນໄກການດໍາເນີນວຽກງານບໍລິຫານ,ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການ​ເງິນໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຂອງລັດ;
 3. ຄຸ້ມຄອງກວດກາ ແລະ ຮັກສາເອກະສານ, ກາປະທັບ, ກາຊື່, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບສິນຂອງ ທສວ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 4. ຂຶ້ນແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະຫຼູບລາຍງານວຽກງານບໍລິການ, ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການເງິນ ຂອງ ທສວ ປະຈໍາເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປີ;
 5. ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍເງິນສົດ-ແຊ໋ກ, ເກັບຮັກສາເງິນສົດ, ແຊ໋ກເງິນສົດ ແລະ ບັນຊີທະນາຄານ;
 6. ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນວຽກງານການກວດສອບ ທັງຈາກອົງການພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ;
 7. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສົ່ງ​ເສີມ ວນກ, ກອງເລຂາ, ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ສະພາບໍລິຫານກອງທຶນ.
 • ຂະແໜງສົ່ງເສີມວິຊາການ;
 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ, ຮູບແບບ, ກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສຶກສາໝາກຜົນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງບັນດາກິດຈະກໍາ/ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ສະເໜີມາ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າບັນດາກິດຈະກຳ/ໂຄງການຕ່າງໆຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ລະບຽບການ ທສວ ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ຄະນະ​ກຳມະການ​ປະ​ເມີນໂຄງການພິຈາລະນາຕໍ່ໄປ;
 3. ຂຶ້ນແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະຫຼູບລາຍງານວຽກງານສົ່ງເສີມວິຊາການ ຂອງ ທສວ ປະຈໍາເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປີ;
 4. ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນບັນດາກິດຈະກໍາ/ໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ທສວ;
 5. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສົ່ງ​ເສີມ ວນກ, ກອງເລຂາ, ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ສະພາບໍລິຫານກອງທຶນ.
 • ຂະແໜງສິນເຊື່ອ ວນກ.
 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ, ຮູບແບບ, ກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນດ້ານການເງິນຕ່າງໆ;
 2. ຂຶ້ນແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະຫຼູບລາຍງານວຽກງານສິນ​ເຊື່ອ ຂອງ ວນກ ປະຈໍາເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປີ;
 3. ຄົ້ນຄວ້າບັນດາບົດສະເໜີຂໍກູ້ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບການ ທສວ ເພື່ອນໍາສົ່ງສະຖາບັນການເງິນພິຈາລະນາຕາມລະບຽບການ;
 4. ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນບັນດາວຽກງານສິນ​ເຊື່ອ ຂອງ ວນກ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
 5. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສົ່ງ​ເສີມ ວນກ, ກອງເລຂາ, ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ສະພາບໍລິຫານກອງທຶນ;

ສຳລັບ​ລະບຽບ​ການ ​ແລະ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະ ພັດທະນາ ວນກ ​ແມ່ນ ​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້​ສະ​ເພາະ​ຕາງ​ຫາກ.