ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານຕ່າງໆໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້

ແບບຟອມ ແລະ ບົດແນະນຳການນໍາໃຊ້ທຶນ ເພື່ອຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ)

ຄູ່ມືສໍາລັບ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການບັນຊີ, ການວາງແຜນການເງິນ)

ສັງລວມບັນດາບົດລາຍງານ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສິ່ງພິມຂອງອາຊຽນ ທີ່ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມ MSME ແລະ Startup.