ໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກ ໂຄວິດ-19

ແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບໂຄງການ/Project brochure

1. ພາບລວມກ່ຽວກັບໂຄງການ MSME A2F-ESR

2. ເງື່ອນໄຂການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງ ໂຄງການ MSME A2F-ESR

ເອກະສານກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ/Documents of Environment and Social Safeguards (E&S)

pdf
  Environmental & Social Management System (ESMS) Signed.
4.77 MB
pdf
  Environmental & Social Management System_Signed 21 Jan 2021.
3.35 MB
pdf
  Appraisal-Environmental-and-Social-Review-Summary-ESRS
174KB
pdf
  Environmental-and-Social-Commitment-Plan-ESCP
250 KB
pdf
  Environmental-and-Social-Management-System-ESMS
719KB
pdf
  Stakeholder-Engagement-Plan-SEP
369KB

ຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ/Project Operation Manual (POM)

pdf
  Project operational Manual
1.71 MB