ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບ “ການສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ” ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2018 ທີ່ ວັງວຽງ

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນວັນສຸກທີ 17 ສິງຫາ 2018 ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ...

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ້ຄູ່ຮ່ວມງານສະຖານບັນການເງິນ (PFIs)”

a2f

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 10 ສິງຫາ 2018 ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ,ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ...

ກອງປະຊຸຸມສໍາມະນາ ວັນຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາກົນ

ຂ່າວສຳຄັນ

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາກົນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2016 – 2020 ...