ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ເພື່ອນໍາໄປປ່ອຍກູ້ໃຫ້ ຈວນກ

msme-a2f-esr

ບ້ວງທຶນໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ...

Demonstration companies showcase productivity gains in Lao PDR

apo

Lao PDR joined the APO in 2002. Since then, the Lao National Productivity Organization (LNPO), alongside the...

ສະພາບໍລິຫານ ທສວ ຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ VI

ຂ່າວສຳຄັນ

ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານ ...

ທສວ ສະໜອງທຶນເພີ່ມໃຫ້ 04 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ

fund

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສະໜອງສິນເຊື່ອ ...