ການຊ່ວຍເຫລືອທາງວິຊາການ

ງານວາງສະແດງ

ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ) ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ແກ່ຊາວຊ່າງຫັດຖະກຳ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ວນກ) ໃຫ້ນຳໃຊ້ເວັບໄຊສູນບໍລິການ ວນກ ອາຊຽນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຝຶກອົບຮົມ

ຝຶກອົບຮົມ ການບໍລິຫານຈັດການ ສະມາຄົມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຝຶກອົບຮົມ

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມ SME ຂັ້ນແຂວງ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຝຶກອົບຮົມ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ຂອບຂອງໂຄງການ ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນຂອງ ວນກ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຝຶກອົບຮົມ

ການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ກາເຟຫຼັງການເກັບກ່ຽວຄັ້ງທີ່ 9

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ