ກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ຄົ້ນຄວ້າຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ ສຳລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ

ກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ຄົ້ນຄວ້າຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ ສຳລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ

fund

ປັດຈຸບັນ ຍັງມີຈຸນ​ລະວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຈໍານວນຫຼາຍທີ່​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ໃນຫຼາກ​ຫຼາຍ​ຂະ​ແໜງ​ການ ທີ່ເປັນອົງປະກອບສຳຄັນຂອງລະບົບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ​ແລະ ກວມອັດຕາ​ສ່ວນ​​ຫຼາຍ ຍັງ​ບໍ່​ສາມາດ​ເຂົ້າ​​ເຖິງ​ແຫຼ່ງທຶນຂອງ​​​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ ​ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ ມີ​​ເງື່ອນ​ໄຂ​ບໍ່​ຄົບ​ຖ້ວນ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈຸນ​ລະວິ​ສາ​ຫະກິດ​ທີ່ພົບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ຍ້ອນ​ຂາດ​ສະພາບ​ຄ່ອງ ຕ້ອງຫັນໄປຫາແຫຼ່ງທຶນຈາກສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ມີເກືອບ 200 ແຫ່ງ ທົ່ວປະເທດ ເຖິງວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ອັດຕາດອກເບ້ຍສູງກວ່າດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຂອງທະນາຄານເກືອບ 4 ເທົ່າກໍ່ຕາມ. ໂດຍເລັງເຫັນຂໍ້ຈຳກັດດັ່ງກ່າວຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ທສວ ​ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານອາວຸໂສມາຊ່ວຍຄົ້ນຄວ້າ ອອກແບບ ໂຄງການສະໜອງສິນເຊື່ອຈຸນລະວິສາຫະກິດ ​ຜ່ານສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ  ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນໃຫ້ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຫຼື ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ໂດຍສະໜອງສິນເຊື່ອ (ທຶນ​ຄົງ​ທີ່ ​ແລະ ທຶນ​ໝູ​ນວຽນ) ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ໄລຍະເວລາປ່ອຍກູ້ທີ່ເໝາະສົມ ພ້ອມທັງ ສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ໄປພ້ອມໆກັນ. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນຕົວຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ  ທສວ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລະດົມຄວາມຄິດເຫັນ ຄັ້ງທີ 2 ຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 09 ຕຸລາ 2020 ໂດຍເຊີນຜູ້ທີ່ຮູ້ ແລະ ມີປະສົບການຕົວຈິງກ່ຽວກັບການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 09 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ, ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ກົມບໍລິການທະນາຄານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ (ສູນບໍລິການ SME), ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ, ສະມາຄົມ SME ລາວ ​ແລະ ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ (Lao Farmer Network) ເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ 19 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງ ໂຄງການສິນເຊື່ອຈຸນລະວິສາຫະກິດ ສະບັບປັບປຸງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວິທີການ ແລະ ເງື່ອນໄຂການສະໜອງສິນເຊື່ອຈຸນລະວິ​ສາ​ຫະກິດສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ ​ກ່ຽວກັບ ເງື່ອນ​ໄຂ​ການສະໜອງ​ທຶນ ລະຫວ່າງ ທສວ ​ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ, ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸລະພາກ ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂຄງການ, ​ແລະ ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ປ່ອຍ​ກູ້ ລະຫວ່າງ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸລະພາກ ​ແລະ ຈຸນລະວິ​ສາ​ຫະກິດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ​ເປັນ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ດ້ານ​ສິນ​ເຊື່ອ​ໃໝ່ ​ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ທຶນສະສົມຂອງ ທສວ ຈຳນວນ 2,16 ຕື້ກີບ ສະໜອງໃຫ້ 04 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (02 ສະຖາບັນທີ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ 02 ສະຖາບັນທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ) ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ຄົບຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ ທສວ ໃນໄລຍະ 6 ປີ. ໂຄງການນີ້ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນດ້ານການເງິນ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ໂດຍການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ​ໄລຍະ​ຍາວທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ໃຫ້ທຶນແກ່ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກເພື່ອນໍາໄປ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການແກ່ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ໃນດ້ານຕ່າງໆທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ຈຸນລະວິສາຫະກິດໃນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຕໍ່າ ແລະ ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມທີ່ເໝາະສົມ.   ໂຄງການສິນເຊື່ອຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຈະສາມາດເລີ່ມທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາຍຫຼັງທີ່ສະພາບໍລິຫານ ທສວ ຮັບຮອງເອົາ.