ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ຂອງ ສປປ ລາວ

a2f msme-a2f-esr

ວັນທີ 16 ສິງຫາ 2022, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃນນາມໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກ ໂຄວິດ-19 (MSME A2F-ESR) ຮ່ວມກັບກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ຂື້ນຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ເມືອງແທັງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ. ບຸນເພັງ ສີບຸນເຮືອງ, ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທ່ານ ພູໂຂງ ຈັນທະຈັກ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດາກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ທະນາຄານໂລກ (ເຂົ້າຮ່ວມຜ່ານລະບົບປະຊຸມທາງໄກ), ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການ, ພາກທຸລະກິດ, ສະມາຄົມທຸລະກິດ ລວມທັງໝົດຈໍານວນ 39 ທ່ານ, ຍິງ 21 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງແຜນງານທີ 2 ຂອງໂຄງການ, ພ້ອມທັງປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄວາມພ້ອມໃນການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ.