ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທສວ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທສວ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II

ຂ່າວສຳຄັນ

ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຫຼື ທສວ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທສວ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 26 ກຸມພາ 2020 ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງ ​ທ່ານ ສົມ​ຈິດ ອິນ​ທະ​ມິດ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ການ​ຄ້າ, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ ທ​ສວ ແລະ ມີສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທສວ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜັນຂະຫຍາຍທິດຊີ້ນໍາ ແລະ ການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ແລະ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທສວ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2020, ຮັບຮອງລະບຽບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ທສວ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮັບຮອງເງື່ອນໄຂການສະໜອງທຶນໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ SME ບ້ວງເງິນ 200 ຕື້
ກີບ, ຮັບຮອງທະນາຄານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ບ້ວງເງິນ 200 ຕື້ກີບ ພ້ອມທັງການຈັດສັນເງິນທຶນໃຫ້ທະນາຄານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານການກວດສອບການເງິນຂອງ ທສວ ແຕ່ວັນທີ 01 ຕຸລາ 2015 ຫາ 31 ທັນວາ 2018.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນລາວ (ຊາຄອມແບັງ ລາວ), ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວຫວຽດ, ແລະ ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ບ້ວງເງິນ 200 ຕື້ກີບ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ SME ດັ່ງນີ້:

 • ວົງເງິນການປ່ອຍກູ້ ສໍາລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ ບໍ່ເກີນ 1,5 ຕື້ກີບ; ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ບໍ່ເກີນ 3 ຕື້ກີບ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ບໍ່ເກີນ 4 ຕື້ກີບ.
 • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ;
 • ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ ຕ້ອງເປັນ SME ຕາມກຳນົດໃນດຳລັດ ສະບັບເລກທີ 25/ລບ, ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2017 ວ່າດ້ວຍການຈັດແບ່ງຂະໜາດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ຕ້ອງ:
 • ມີແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ;
 • ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຈາກ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການຈາກ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ;
 • ເປັນວິສາຫະກິດທີ່ຖືບັນຊີ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ແລະ ບໍ່ເປັນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ ຢູ່ນໍາທະນາຄານທຸລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ;
 • ເປັນຂະແໜງການ ຫຼື ຂົງເຂດບູລິມະສິດທີ່ ລັດຖະບານ ກຳນົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ເປັນຂະແໜງການທີ່ມີຜົນຕອບແທນດ້ານທຸລະກິດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ທສວ ມີຄວາມຍືນຍົງ;

 

ໂຄງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບບູລິມະສິດ ໃນການພິຈາລະນາ ຕ້ອງເປັນໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ດ້ານສິນເຊື່ອອື່ນຂອງ ລັດຖະບານ ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ.

 • ຂະແໜງບູລິມະສິດ ແລະ ຂົງເຂດບູລິມະສິດ ມີດັ່ງນີ້:
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ປຸງແຕ່ງ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ;
 • ຂະແໜງຫັດຖະກຳ;
 • ຂະແໜງກະສິກຳ ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ;
 • ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ.

 

ຂົງເຂດບູລິມະສິດ ຂອງລັດຖະບານ ປະກອບມີ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດທຸກຍາກ ຕາມການກຳນົດ ຂອງ ລັດຖະບານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, SME ທີ່ກູ້ຢືມຕ້ອງມີຈຸດປະສົງເພື່ອ 1) ປ່ຽນຖ່າຍເຄື່ອງຈັກ ຫລື ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອເພີ່ມຜະລິດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ ICT ຊ່ວຍການບໍລິຫານຈັດການ ຫລື ບັນຊາຂະບວນການຜະລິດ, ການຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ການເພີ່ມການຈ້າງງານ, ການສ້າງນະວັດຕະກໍາໃນການຜະລິດ, ການອອກແບບ,​ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ ແລະ/ຫລື 2) ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ.

ສໍາລັບຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນ ກອງທຶນຈະໄດ້ເຈລະຈາສັນຍາກັບ 4 ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ພ້ອມທັງສະເໜີ ກະຊວງການເງິນ ເພື່ອໂອນເງິນໃຫ້ທະນາຄານປ່ອຍກູ້ໃຫ້ SME.