ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແຜນພັດທະນາ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSME) 2021-2025, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ MSME ສະບັບປັບປຸງ, ທາບທາມ (ຮ່າງ) ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດແບ່ງຂະ ໜາດ MSME ແລະ (ຮ່າງ) ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ MSME ສະບັບປັບປຸງ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແຜນພັດທະນາ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSME) 2021-2025, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ MSME ສະບັບປັບປຸງ, ທາບທາມ (ຮ່າງ) ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດແບ່ງຂະ ໜາດ MSME ແລະ (ຮ່າງ) ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ MSME ສະບັບປັບປຸງ

a2f msme-a2f-esr ຂ່າວສຳຄັນ

ກົມສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແຜນພັດທະນາ MSME 2021-2025, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້າຍການສົ່ງເສີມ MSME (ສະບັບປັບປຸງ), ກອງປະຊຸມລະດົມຄຳເຫັນຕໍ່ (ຮ່າງ) ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດແບ່ງຂະໜາດ MSME ແລະ ດຳເລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ MSME (ສະບັບປັບປຸງ) ໃນວັນທີ 20-21 ຕຸລາ 2022, ທີ່ ແຂວງ ສາລະວັນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມາຈາກ 04 ແຂວງ ພາກໃຕ້ (ແຂວງ ຈຳປະສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື) ຄື ສະພາປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ, ພະແນກອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ  ແຂວງ, ພະແນກການເງິນແຂວງ, ພະແນກສ່ວຍສາອາກອນແຂວງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາ ສະມາຄົມຫັດຖະກຳ, ສະມາຄົມທຸລະກິດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 66 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 02 ວັນ ພາຍໃຕ້ 04 ວາລະ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ຶອເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ MSME ສະບັບປັບປຸງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ແຜນພັດທະນາ MSME 2021-2025 ຊຶ່ງແຜນພັດທະນາ MSME ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານຕາມດຳລັດສະບັບເລກທີ 183/ນຍ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2022 ແລະ ກອງປະຊຸມທາບທາມ ຕໍ່ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດແບ່ງຂະໜາດ MSME ແລະ ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ MSME ທັງສອງສະບັບ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ບັນດາແຂວງມີຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງດຳລັດ 2 ສະບັບດັ່ງກ່າວ.

ໃນໂອກາດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານປະທານໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການປັບປຸງກົດໝາຍຂອງ ຈນກ ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາວຽກທີ່ນອນຢູ່ໃນວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນໄລຍະ 2021-2023 ຂອງລັດຖະບານ.   ການສ້າງໃຫ້ມີແຜນພັດທະນາ ຈນກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທາງສອງດ້ານ ຊຶ່ງດ້ານທີ່ໜຶ່ງ ແມ່ນເປັນບ່ອນອີງໃນການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານສົ່ງເສີມ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ດ້ານທີ່ສອງ ແມ່ນເປັນພື້ນຖານໃນການລະດົມທຶນຮອນຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ດ້ວຍການໃຫ້ທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ໂດຍລວມມາຮອດປັດຈຸບັນພວກເຮົາສາມາດຕີລາຄ່າໄດ້ວ່າ ຈາກທີ່ພວກເຮົາມີຕິກໍາໃນການສົ່ງເສີມ SME ຫຼື ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແຕ່ປີ 2004 ແລະ ພວກເຮົາມີແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບທໍາອິດແຕ່ປີ 2006-2010 ເປັນຕົ້ນມາ ພວກເຮົາສາມາດບັນລຸໄດ້ຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານພໍສົມຄວນ ອັນທີ່ໜຶ່ງແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ມີກົນໄກສິນເຊື່ອ ວິສາຫະກິດຂະ    ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ອັນສໍາຄັນແມ່ນມີ ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ປ່ອຍກູ້ໃຫ້ ຈນກ ຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສາກົນ.

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີການນໍາສະເໜີ ເນື້ອໃນຢູ່ແຕ່ລະມາດຕາທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ໄດ້ລະດົມຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ຊຶ່ງໄດ້ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ, ຮັບປະກັນຕໍ່ການສົ່ງເສີມ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຈນກ) ໃນສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຈນກ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ພາຍຫລັງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ນຳເອົາຄໍາຄິດເຫັນຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາໄປປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ສົມບູນ ກ່ອນນຳສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນເດືອນພະຈິກ 2022 ນີ້.

ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະ ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ການຟຶ້ນຟູຈາກໂຄວິດ-19 (MSME A2F-ESR) ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກທະນາຄານໂລກ.