ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູ ຈາກໂຄວິດ-19 (MSME A2F-ESR)

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູ ຈາກໂຄວິດ-19 (MSME A2F-ESR)

a2f msme-a2f-esr
ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານທະນາຄານໂລກ ຈາກສະຫາລັດອາເມລີກາ ຮ່ວມກັບກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພືື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກ ໂຄວິດ-19 (MSME A2F-ESR) ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 09 ຫາ 15 ພະຈິກ 2022 ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທ່ານ ອາເລັກຊານເດີ ເຄມເມີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນຕາມວາລະ ຂອງແຕ່ລະແຜນງານຂອງໂຄງການ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ 05 ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຄື: ທະນາຄານໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ, ທະນາຄານ ລາວຈີນ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວຫວຽດ, ທະນາຄານມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ ແລະ ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາວິຊາການຈາກຝ່າຍທະນາຄານໂລກ, ບັນດາຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອ ປືກສາຫາລື ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ລາຍງານສະພາບບັນຫາ, ວຽກງານທີ່ຜ່ານ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ ຂອງໂຄງການ MSME A2F-ESR.
ກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ການປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ, ນອກນີ້ກໍ່ໄດ້ມີການ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສົນທະນາແລກປ່ຽນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພ້ອມທັງປືກສາຫາລືແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນຕໍ່ໜ້າ.