ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ຜົນຂອງການໄປທັດສະນະສືກສາ ກ່ຽວກັບ ການຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ປຶກສາຫາລືແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ.

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ຜົນຂອງການໄປທັດສະນະສືກສາ ກ່ຽວກັບ ການຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ປຶກສາຫາລືແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ.

a2f

ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2022, ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພຣ່າຊ່າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃນນາມໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກ ໂຄວິດ-19 (MSME A2F-ESR) ຮ່ວມກັບກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ (ກຄສງ), ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ຜົນຂອງການໄປທັດສະນະສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງລະບົບຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດາກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການ, ພາກທຸລະກິດ, ສະມາຄົມທຸລະກິດ ລວມທັງ ໝົດຈໍານວນ 37 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງການໄປທັດສະນະສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງລະບົບຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ທີ່ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 24 ຫາ 26 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍມີ ຄະນະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສ້າງລະບົບຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ຊຶ່ງປະກອບມີ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ (ກຄສງ), ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ (ກຄທ), ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະຫນັບສະຫນູນຈາກທະນາຄານໂລກ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກ ໂຄວິດ-19 (MSME A2F-ESR)” ຊຶ່ງຄະນະດັ່ງກ່າວມີ ທັງຫມົດ 13 ທ່ານ, ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ປອ ບຸນເພັງ ສີບຸນເຮືອງ, ຫົວຫນ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນຫົວຫນ້າຄະນະ.

ຈຸດປະສົງຂອງການໄປທັດສະນະສຶກສາ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄະນະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສ້າງລະບົບຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງລະບົບຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ກັບ ກະຊວງການເງິນແຫ່ງປະເທດໄທ, ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ບໍລິສັດຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຂອງປະເທດໄທ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສືກສາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ການບໍລິຫານງານ, ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ ລວມທັງການນໍາໃຊ້ລະບົບດີຈີຕ້ອນ (Digital Platform) ມາຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ບໍລິສັດຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ.

ການໄປທັດສະນະສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ ເຫັນວ່າ ສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບໍລິສັດຄໍໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ປະກອບສ່ວນໃນການຂັບເຂື່ອນສ້າງເສດຖະກິດສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ຫົວໜ່ວຍ SMEs ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ; ພາກລັດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ ໄດ້ມີການແບ່ງພາລະບົດບາດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ມີການປັບນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ ຊ່ວຍພະນັກງານ; ການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມ, ວິເຄາະຖານະການເງິນ ແລະ ມີການປະສານງານ, ການລາຍງານໃຫ້ແກ່ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ ຮັບຊາບຢ່າງປົກກະຕິ. ນອກຈາກນີ້ຍັງເຫັນວ່າບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ໃນການບໍລິຫານງານວຽກງານຄໍໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອຂອງ ລັດຖະບານໄທ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່ນໍາສະ ເໜີ ແມ່ນເປັນບົດຮຽນທີ່ດີຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະ ຍຸດທະສາດໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ແທດເໝາະກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະບົບເສດຖະກິດ. ນອກຈາກນັັ້ນກໍ່ເຫັນໄດ້ວ່າລັດຖະບານໄທໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບໍລິສັດຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ໂດຍໄດ້ປະກອບທຶນໃຫ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະເຊັ່ນ: ເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 400 ລ້ານບາດ ຈາກນັ້ນ ໃນປີ 2000 ຈໍານວນ 4000 ລ້ານບາດ, ປີ 2005 ຈໍານວນ 2000 ລ້ານບາດ ແລະ ປີ 2009 ຈໍານວນ 2000 ລ້ານບາດ.

ໃນໂອກາດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ແລະ ທີດຊີ້ນໍາຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ກົນໄກຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ຖືວ່າເປັນເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານໃນການສົ່ງເສີມ MSME ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ໃນຫຼາຍໆປະເທດແມ່ນລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການສ້າງຕັ້ງກົນໄກດັ່ງກ່າວ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເຮົາເພື່ອຮັບປະກັນການສ້າງລະບົບດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສູງສຸດ; ທີມງານຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງ LCGF ຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທີ່ຈະມາຊ່ວຍໃນການສ້າງຕັ້ງ LCGF ຄົ້ນຄວ້າທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງ LCGF ເພື່ອສະເໜີຂໍການອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ; ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນສະເໜີໃຫ້ມີຮູບແບບງ່າຍດາຍ, ມີຈໍານວນເໝາະສົມ ບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປ, ໃຫ້ຄ່ອຍເພີ່ມຈໍານວນຜະລິດຕະພັນໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນຕາມຈັງວະທີ່ເໝາະສົມ. ສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງອອກແບບກໍານົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມພາຍຫຼັງ, ອັດຕາສ່ວນການຄໍ້າປະກັນທີ່ເໝາະສົມ, ຄ່າທໍານຽມໃນການຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ລວມທັງແບບຟອມຕ່າງໆ ຖ້າລັດຖະບານເຫັນດີແລ້ວ ໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເລີຍ; ບຸກຄະລາກອນ ເຫັນວ່າ ຄວນເອົາຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ມີປະສົບການໃນການບໍລິຫານທະນາຄານທຸລະກິດມາກ່ອນ ແລະ ບໍ່ຄວນເອົາພະນັກງານລັດໄປເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ແຕ່ຄວນມີພະນັກງານລັດໄປປະຈໍາຢູ່ແຕ່ລະໜ່ວຍງານ ເພື່ອການຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ໃນການບໍລິຫານງານໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຈາກການລາຍງານ ແລະ ປືກສາຫາລືແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງລະບົບຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ກໍ່ຄື ກສວ ແລະ ທຫລ ຈະສືບຕໍ່ ກໍານົດແຜນວຽກ ແລະ ກອບເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຊັດເຈນ, ອອກແບບສ້າງຕັ້ງລະບົບຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານ ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ຄູ່ມືແນະນໍາການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ, ສືບຕໍ່ໄປທັດສະນະສືກສາ ເພື່ອສືກສາກ່ຽວກັບ ດ້ານນິຕິກໍາ, ລະບຽບການ, ຮູບແບບການບໍລິຫານງານ ຂອງ ບໍລິສັດຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ຢູ່ບາງປະເທດທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອນໍາເອົາຄວາມຮູ້ມາພັດທະນາອົງກອນ ແລະ ທິມງານໃຫ້ມີທັກສະໃນການບໍລິຫານງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ໃຫ້ສາມາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ບໍລິສັດຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ໃຫ້ສໍາເລັດເປັນຮູບປະທໍາໂດຍໄວ.