ຈັດຝືກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ (New Entrepreneur Creation-NEC)’’

ຈັດຝືກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ (New Entrepreneur Creation-NEC)’’

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-28 ຕຸລາ 2022, ທີ່ ສູນທີ່ປຶກສາ ແທັກໂດ້, ບ້ານດອນປ່າໃໝ່, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “ສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ (New Entrepreneur Creation-NEC)’’ ເພຶ່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ໄວໜຸ່ມ ນັກສຶກສາ ໂດຍສະເພາະເພດຍິງ ໃຫ້ມີແນວຄວາມຄິດໃນການເປັນຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ສ້າງແນວຄວາມຄິດການປະກອບອາຊີບທີ່ເປັນເຈົ້າຕົົນເອງໂດຍການສ້າງທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ ຫັນປ່ຽນແນວຄວາມຄິດຈາກຮຽນເພຶ່ອເປັນລູກຈ້າງ ມາເປັນຮຽນເພຶ່ອເປັນຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ຫຼ່ຽມຜີ, ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ 30 ທ່ານ.

ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍສົ່ງເສີມ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ (ຈນກ) ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ລວມທັງເປັນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2021-2025ຊຶ່ງໄດ້ຈັດວາງບູລິມະສິດ 07 ນະໂຍບາຍ ຊຶ່ງກິດຈະກຳນີ້ແມ່ນນອນໃນໜື່ງ ນະໂຍບາຍ ພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ໂດຍແນໃສ່ການສົ່ງເສີມການຫັນເປັນຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃຫ້ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ ແລະ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ວິທະຍາໄລ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງ ໃຫ້ເກີດມີແນວຄວາມຄິດໃນການປະກອບອາຊີບທີ່ເປັນເຈົ້າຕົນເອງໂດຍການສ້າງທຸລະກິດໃດໜຶ່ງຫັນປ່ຽນແນວຄວາມຄິດຈາກການຮຽນເພື່ອເປັນລູກຈ້າງ ມາເປັນການຮຽນເພື່ອເປັນຜູ້ປະກອບກິດຈະການຢ່າງແທ້ຈິງ.