ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ

ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ

fund

ລັດຖະບານມີຄວາມຕັ້ງໃຈຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການທີ່ເປັນຫົວໜ່ວຍຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຈວນກ) ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ ໂດຍການປະກອບທຶນໃຫ້ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ) ມູນຄ່າ 200 ຕຶ້ກີບ ໃນປີ 2020 ເພື່ອປ່ອຍສິນເຊື່ອໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ ໃຫ້ ຈວນກ ທີ່ 1) ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, 2) ມີແຮງງານ 99 ຄົນລົງມາ ຫລື ຊັບສິນທັງໝົດຕໍ່າກວ່າ 6 ຕື້ກີບ ຫລື ມີຍອດລາຍຮັບປະຈຳປີຕໍ່າກວ່າ 6 ຕື້ກີບ, 3) ຖືບັນຊີຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ, 4) ຜ່ານການອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ການວາງແຜນທຸລະກິດ ການວາງແຜນການເງິນ ແລະ ການບັນຊີເງິນສົດ, 5) ເປັນທຸລະກິດທີ່ມີຜົນຕອບແທນທາງທຸລະກິດ ແລະ ບໍ່ມີໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ ຫລື NPL ຢູ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ຫລື ສະຖາບັນການເງີນອື່ນ, ແລະ 6) ນອນໃນຂະແໜງບູລິມະສິດ ແລະ ຂົງເຂດບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ. ການປ່ອຍສິນເຊື່ອແມ່ນຜ່ານ 04 ທະນາຄານທຸລະກິດ ຄື: ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນລາວ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ, ແລະ ທະນາຄານມາຣູຣານເຈແປນລາວ. ຮອດເດືອນມິຖຸນາ 2020 ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ ຈວນກ 13 ຫົວໜ່ວຍ,ຜູ້ປະກອບກິດຈະການແມ່ຍິງ ຈໍານວນ 06 ຫົວໜ່ວຍ ເປັນຈຳນວນເງິນທັງໝົດ 20 ຕື້ກີບ . ໃນນີ້, ຂະແໜງກະສິກຳ 10 ຫົວໜ່ວຍ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 02 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຂະແໜງຫັດຖະກໍາ 01 ຫົວໜ່ວຍ. ຈວນກ ທີ່ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອໃນບ້ວງນີ້ແມ່ນມາຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ.
ໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2020 ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຄ້າ ທັງເປັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທສວ ໄດ້ນໍາພາທີມງານທສວ, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ໂດຍການສົມທົບກັບທະນາຄານພັດທະນາລາວ ລົງຕິດຕາມຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ທີ່ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອບ້ວງເງິນດັ່ງກ່າວຜ່ານທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຄື ບໍລິສັດເມືອງລາວສະໜອງສະບຽງອາຫານ ຢູ່ບ້ານ ທ່າສົ້ມມໍ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ປູກພືດກະສິກໍາສະອາດ ເປັນຕົ້ນ ຫມາກແຕງ, ຫມາກເລັ່ນ, ໝາກເຜັດແລະ ພືດຜັກທີ່ເປັນໃບຈຳນວນນຶ່ງ ແລະ ເຂົ້າ ແບບທັນສະໄໝ ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 07 ເຮັກຕ້າ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍໃຫ້ຕະຫລາດສົດ ແລະ ຮ້ານອາຫານຈຳນວນນຶ່ງ. ພ້ອມນັ້ນ ຍັງເຮັດການສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກພຶດກະສິກຳ ແລະ ຊ່ວຍຈັດສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ສຸດທ້າຍ. ຜູ້ປະກອບກິດຈະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສິນເຊື່ອຈາກທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໃນມູນຄ່າ 4 ຕື້ກີບ ເພື່ອເປັນທຶນຄົງທີ່ສໍາລັບການເຮັດເຮືອນຮົ່ມລວມທັງໝົດ 50 ຫຼັງ ແລະ ທຶນຫມູນວຽນເພື່ອຊື້ແນວພັນພືດ ທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ເກັບຊື້ຜົນຜະລິດຈາກຊາວສວນ. ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ລັດຕະນະວົງ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງກິດຈະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຍາກຈົນເກີນໄປ ແຕ່ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດແທ້ທໍາຈິງມີແຜນທຸລະກິດທີ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ມານັ້ນແມ່ນນໍາໃຊ້ໃຫ້ຖືກເປົ້າໝາຍ. ສຳຄັນ ຕົນເອງແມ່ນໄດ້ຄົບເງື່ອນໄຂ ທີ່ ທສວ ວາງອອກ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນມີການຖືບັນຊີວິສາຫະກິດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານການດຳເນີນທຸລະກິດໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ກຳນົດ. ສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມານັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ທະນາຄານຕັດສິນໃຈອະນຸມັດສິນເຊື່ອໃຫ້. ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຄ້າ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ “ການລົງມາຕິດຕາມໃນຄັ້ງນີ້ ສ່ວນນຶ່ງກໍເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ 2019 ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທົ່ວປະເທດ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ຫາ 31 ກໍລະກົດ 2020 ນີ້ ແລະ ອີກສ່ວນນຶ່ງກໍເພື່ອໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕໍ່າຂອງ ທສວ ແມ່ນເຮັດແທ້ທຳຈິງ ບໍ່ແມ່ນເຮັດເພື່ອເປັນຮູບການ. ນອກຈາກເງິນສະໜອງສິນເຊື່ອແລ້ວ ທສວ ຍັງມີເງິນທຶນສົ່ງເສີມວິຊາການຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຈວນກ, ຖ້າຫາກວ່າ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຫາກມີຄວາມຕ້ອງການຮັບການຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການຕື່ມ ກໍໃຫ້ສະເໜີໄປຍັງ ທສວ ໄດ້. ພ້ອມນັ້ນ ທ່ານ ຍັງໄດ້ຝາກໄປເຖິງຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ບໍ່ໃຫ້ຫລົງເຊື່ອການຕົວະຍົວະຂອງນາຍໜ້າແລ່ນເງິນກູ້ຢືມທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆ ຫລື ເສຍເງິນຫົວຄິວໃຫ້ທະນາຄານກ່ອນຈຶ່ງໄດ້ຮັບເງິນກູ້ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຝາກໃຫ້ທະນາຄານຖືລູກຄ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ບໍ່ແມ່ນເປັນລູກໜີ້”.