ສະພາບໍລິຫານ ທສວ ຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ IV

ສະພາບໍລິຫານ ທສວ ຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ IV

fund

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ IV ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2020 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທສວ ໂດຍມີສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ເຂົ້າຮ່ວມຫລາຍກວ່າ 2/3. ສະພາບໍລິຫານ ທສວ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມລະບອບປະຊຸມ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນ 4 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີ 3 ຂອງປີ 2020.

ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານ, ພິຈາລະຈາຮັບຮອງ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ຕໍ່ບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ ກອງເລຂາ ທສວ ສາມາດສຶບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນສາມເດືອນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ສະພາບໍລິຫານ ທສວ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ທສວ ປະຈຳ 09 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 03 ເດືອນທ້າຍປີ , ຜົນການຄົ້ນຄວ້າອອກແບບໂຄງການທຶນສົມທົບ (Matching grant) ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ ຂອງ ທສວ. ສະພາບໍລິຫານ ທສວ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ໂຄງການສິນເຊື່ອຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ 2021 ບ້ວງ 200 ຕື້ກີບ ຂອງ ທສວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສະພາບໍລະຫານ ທສວ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາຕໍ່ຫຼາຍປະເດັນ ຄື:ເງື່ອນໄຂການສະໜອງທຶນໃຫ້ກອງທຶນພັດທະນາໄຊສົມບູນເພື່ອປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ, ຮູບແບບການສະໜອງທຶນໃຫ້ກອງທຶນນາງຟ້າ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອໃຫ້ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ຮູບແບບການນໍາໃຊ້ທຶນໂຄງການວິຊາການບ້ວງ 8% ຂອງ 200 ຕື້ກີບ, ແຜນການຈັດຈ້າງພະນັກງານຕາມສັນຍາ, ແຜນການຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານຕາມສັນຍາ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍກອງປະຊຸມໃຫ້ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ.

ກອງເລຂາ ທສວ ຈະສຶບຕໍ່ປະຕິດບັດວຽກງານ ອີງຕາມບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານໃນຄັ້ງນີ້. ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ທສວ ຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສິນເຊື່ອຈຸນລະວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມ ໂດຍທີ່ ທສວ ຈະຈັດສັນງົບປະມານ ຈຳນວນ 2 ຕື້ກີບ ທີ່ມາຈາກທຶນສະສົມຂອງ ທສວ ເພື່ອຈະສະ          ໜອງໃຫ້ 04 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ສົນໃຈ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ເພື່ອນຳເອົາທຶນດັ່ງກ່າວໄປປ່ອຍເຊື່ອໃຫ້ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ ພ້ອມນັ້ນ ທສວ ຈະສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ຈຳນວນ 40 ລ້ານກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງສະຖາບັນ ເພື່ອໃຫ້ນຳໄປຊ່ວຍເຫຼືອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ຄຽງຄູ່ກັບການປ່ອຍສິນເຊື່ອ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທສວ ຈະສະໜອງທຶນໃຫ້ກອງທຶນພັດທະນາໄຊສົມບູນ ຈຳນວນ 5 ຕື້ກີບ ເພື່ອນຳໄປປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ຢູ່ພາຍໃນແຂວງໄຊສົມບູນ ພ້ອມທັງ ຈັດສັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ SME ຢູ່ 5 ເມືອງ ເມືອງລະ 100 ລ້ານກີບ ແຕ່ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນໂຄງການສະເໜີຂໍທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ທສວ ຕາມລະບຽບການ. ພ້ອມນັ້ນ, ທສວ ຍັງຈະສະໜອງທຶນໃຫ້ກອງທຶນນາງຟ້າ ເພື່ອນຳໄປຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອໃຫ້ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຈໍານວນເງິນ 500 ລ້ານກີບ ເປັນເວລາ 5 ປີ.