ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທສວ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ III

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທສວ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ III

ຂ່າວສຳຄັນ

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2020 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທສວ ແລະ ມີສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທສວ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ 03 ຈຸດປະສົງຫຼັກຄື: 1) ເພື່ອຮັບຟັງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທສວ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II, ການຖືບັນຊີຂອງ ທສວ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ແລະ ແຜນການງວດ 3 ທ້າຍປີ 2020 ຂອງ ທສວ, ການຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີມາດຕະການຊ່ວຍເຫຼືອ SME ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19, ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປ່ອຍກູ້ບ້ວງເງິນ 100 ຕື້ກີບ ໃຫ້ SME ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ; 2) ພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນດັດແກ້ງົບປະມານ 6 ເດືອນທ້າຍປີຂອງ ທສວ, ແຜນງົບປະມານການນໍາໃຊ້ບ້ວງເງິນ 100 ຕື້ກີບ ງວດທີ 02, ແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ 2021 ຂອງ ທສວ, ຮ່າງລະບຽບການສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການວິຊາການ ແລະ ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະເມີນໂຄງການວິຊາການ (ສະບັບປັບປຸງ); ແລະ 3) ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບໂຄງການສິນເຊື່ອຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ການນໍາໃຊ້ທຶນທີ່ເປັນລາຍຮັບຂອງກອງທຶນ, ການສະໜອງທຶນ ທສວ ໃຫ້ກອງທຶນອື່ນ, ການສະໜອງທຶນ ທສວ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ປະເດັນອື່ນໆ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງ ແຜນການນໍາໃຊ້ບ້ວງເງິນ 100 ຕື້ກີບ ງວດທີ່ 2 ໂດຍສືບຕໍ່ສະໜອງທຶນເພິ່ມໃຫ້ 04 ທະນາຄານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຄື: ທະນາຄານພັດທະນາລາວ; ທະນາຄານໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນລາວ; ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ແລະ ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ເພື່ອປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ ນອກນັ້ນ, ກໍ່ຈະນໍາໃຊ້ບ້ວງເງິນດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມວິຊາການ ໂດຍຈະເນັ້ນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ SME ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຕ່າງໆ ຄື: ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ SME ໃຫ້ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ, ໂຄງການສົ່ງເສີມ SME ຖືບັນຊີເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ, ໂຄງການຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ SME ເພື່ອເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພາກ ສ່ວນສົ່ງເສີມ SME; ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທຸລະກິດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກ Covid-19, ໂຄງການທຶນສົມທົບໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ (Matching Grants) ແລະ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ SME ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ໂດຍປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ຜະລິດຕະພາບ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການອອກແບບ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ຮັບຮອງດ້ານຫຼັກການເອົາລະບຽບການສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການວິຊາການ ແລະ ບົດແນະນຳການປະເມີນໂຄງການວິຊາການ ຂອງ ທສວ (ສະ ບັບປັບປຸງໃໝ່) ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການພິຈາລະນາສະໜອງທຶນສົ່ງເສີມ SME.
ສະພາບໍລິຫານ ທສວ ຍັງໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາແກ່ ກອງເລຂາ ທສວ ໃຫ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າອອກແບບໂຄງການສິນເຊື່ອຈຸນລະວິສາຫະກິດໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ ແລະ ເລີ່ມທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ທີ່ຕ້ອງການທຶນ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ ຍ້ອນບໍ່ມີຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ຈາກສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກໃນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຕໍ່າລົງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະມີການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນໄລຍະເວລາ 05 ປີ ແລະ ຄາດວ່າຈະນໍາໃຊ້ທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ຈຳນວນ 2 ຕື້ກີບ. ພ້ອມນັ້ນ ສະພາບໍລິຫານ ທສວ ກໍ່ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີຮູບແບບອື່ນໆ ຂອງການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ຕື່ມອີກ.