ເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

fund

ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ) ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບເລກທີ 299/ລບ, ລົງວັນທີ 4 ກັນຍາ 2019 ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2020 ຢູ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງຈຳປາສັກ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກ 04 ແຂວງພາກໃຕ້ (ແຂວງຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທສວ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 77 ທ່ານ ທີ່ຕາງໜ້າຈາກ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ບັນດາສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຂອງ ທສວ, ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນແຂວງຈຳປາ​ສັກ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງຈາກ 10 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງຈຳປາ​ສັກ, ແລະ ພາກສ່ວນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງແຂວງຈຳປາສັກ.

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ທສວ ກໍຄື ເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງດຳລັດເລກທີ 299/ລບ ສະບັບປັບປຸງ ໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ແລະ ການສະໜອງທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການວິຊາການຂອງ ທສວ. ພາຍຫຼັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບ ວຽກງານສົ່ງເສີມ SME ເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຊັດເຈນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ SME ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງ ທສວ. ໂດຍລວມແລ້ວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະພາບກັນວ່າ ທສວ ແມ່ນກອງທຶນ ສຳລັບຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ຫລື SME ເພື່ອໃຫ້ສຶບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍທຸກລະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຕີບໂຕ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ກາຍເປັນຖານລາຍຮັບຂອງຊາດ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກກອງທຶນອື່ນໆ ເຊັ່ນ ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ກອງທຶນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ອື່ນໆ. ທຶນຮອນທີ່ ທສວ ປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນໜ້ອຍຫລາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ທຶນທີ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ທົ່ວລະບົບ ສະນັ້ນ ຈິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ ທສວ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດປະຕິບັດຕາມຫລັກການທີ່ກຳນົດໃນດຳລັດ 299/ລບ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ກອງທຶນນີ້. ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ສະແດງອອກໃນການແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາລະຫວ່າງ ຄະນະຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ອັນສຳຄັນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ທສວ.