ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ.

ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ.

ຂ່າວສຳຄັນ
ຖ້າທ່ານເປັນໜື່ງໃນບໍລິສັດທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ລະບຸຂ້າງລູ່ມນີ້ ແລະ ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ທ່ານສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດເນື້ອໃນເອກະສານລຸ່ມນີ້ ແລະ ຍື່ນຊ່ອງສະໝັກໄດ້.
(ໄລຍະເວລາກໍານົດນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ປະກາດເປັນຕົ້ນໄປ ວັນທີ 06 ເມສາ ຫາວັນທີ 05 ພືດສະພາ 2022).