ທ່ານສາມາດສະໝັກທຶຶນດັ່ງກ່າວໄດ້

ອົງການ APO ມີພາລະບົດບາດໃນການສົ່ງເສີມການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ໃນຂົງເຂດພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ, ລວມທັງ SME ດ້ວຍການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ວິທີວິທະຍາ ແລະ ເຄື່ອງມືເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແນ່ໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ.

ຖ້າທ່ານສົນໃຈສະໝັກທຶນດັ່ງກ່າວ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ພະແນກຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເບີໂທ: 021 417435, ຫຼື ຕິດຕໍ່ ທ່ານ ວິລະກອນ ພິລົມລັກ ຫົວໜ້າພະແນກຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ/ APO Liaison Officer ເບີໂທ: 020 55406069

ແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ

Project Title Project Code Venue Start Date End Date Nomination Date
National Productivity Organization
Development of Public-sector Productivity Specialists (APO Certified Public-sector Productivity Specialists) 20-IN-39-GE-TRC-A Philippines 18-Jan-21 29-Jan-21 16-Nov-20
National Productivity Organization
Training of Trainers on Advanced Strategic Management for Enhancing Productivity 20-IN-34-GE-TRC-A Pakistan 14-Sep-20 18-Sep-20 10-Jul-20
Research on a National Smart Manufacturing Implementation Framework 18-RP-33-GE-DON-C-05 (Project Implementation Plan) APO Secretariat 10-Aug-20 12-Aug-20 20-Apr-20
Program/Project Planning Workshop (PPP) 20-RP-02-GE-SPW-A Japan 04-Aug-20 06-Aug-20 19-Jun-20
Certification Body Development Program 20-IN-05-GE-CBD-C APO Secretariat 01-Jul-20 31-May-21
Certified Productivity Practitioners’ Course for NPOs 20-IN-31-GE-TRC-A Philippines 29-Jun-20 10-Jul-20 10-Apr-20
Strengthening the Programs of the Center of Excellence on Public-sector Productivity (Philippines) 19-RP-08-GE-DON-C APO Secretariat 29-May-20 28-May-21
APO–Asian Development Bank Institute (ADBI) Joint Study on the Impact of Covid-19 on SMEs 19-RP-03-GE-RES-A-AP01 APO Secretariat 01-May-20 30-Nov-20
Research on the Widening of Economic Divides under the Impact of COVID-19 18-RP-01-GE-RES-C-AP14 APO Secretariat 15-Apr-20 30-May-20
National Seminar and Training Course on Organic Agriculture and Product Development for Farmers and Producers in Cambodia 19-AG-32-SPP-DON-C-2 (Project Implementation Plan) Cambodia 16-Mar-20 20-Mar-20
Policy Advisory Consultancy Project on Achieving Sustainable Productivity Growth 19-RP-50-SP-RES-C Bangladesh 11-Mar-20 10-Oct-20
National Conference on Temperature-controlled Supply Chains in Asia 19-AG-32-SPP-DON-C-1 (Project Implementation Plan) Thailand 04-Mar-20 05-Mar-20
Impact Evaluation Study 20-RP-04-GE-IMP-A APO Secretariat 01-Mar-20 30-Sep-20
Certification Body Development Program: Development Project for the Malaysia Productivity Corporation as an APO Certification Body 19-IN-05-GE-CBD-C-02 (Project Implementation Plan) Malaysia 01-Mar-20 31-Jul-20
Specific National Program (SNP) for Member Countries 20-RP-16-GE-SNP-C 24-Feb-2020 23-Feb-2020
APO Accreditation and Certification Development Program: Development of the Acreditation Standard Operating Procedures 20-IN-70-GE-RES-C-TH01 (Project Implementation Plan) Member Countries 01-Feb-20 30-May-20
Program Development Fund (PDF) 20-RP-01-GE-RES-C APO Secretariat 01-Jan-20 31-Dec-20
APO Accreditation and Certification Development Program 20-IN-70-GE-RES-C APO Secretariat 01-Jan-20 31-Dec-20
Strengthening the Programs of the Center of Excellence on Green Productivity (ROC) 20-RP-09-GE-DON-C APO Secretariat 01-Jan-20 31-Dec-20
Development and Strengthening of Centers of Excellence 20-RP-06-GE-DON-C APO Secretariat 01-Jan-20 30-Dec-20
Digital Innovation Process Guide for Manufacturing SMEs 17-RP-33-GE-DON-C-05 (Project Implementation Plan) APO Secretariat 01-Jan-20 30-Sep-20
National Productivity Organization
APO Accreditation and Certification Development Program: APO-AB Council Meeting 19-IN-70-GE-RES-A-06 Japan 10-Dec-19 11-Dec-19
Review of Priority Needs on Business Excellence 19-RP-10-GE-DON-C-01 (Project Implementation Plan) APO Secretariat 01-Dec-19 31-Mar-20
Review of Emerging and Priority Needs on Green Productivity 19-RP-09-GE-DON-C-04 (Project Implementation Plan) APO Secretariat 01-Dec-19 29-Feb-20
Development of the National Productivity Master Plan for Lao PDR 18-RP-46-GE-SNP-C-07 (Project Implementation Plan) Lao PDR 01-Dec-19 31-Jul-20
Strengthening the Programs of the Center of Excellence on Business Excellence (Singapore) 19-RP-10-GE-DON-C Singapore 13-Nov-19 15-Nov-19
Certification Body Development Program: Development Project for the Directorate of Productivity Development as an APO Certification Body 19-IN-05-GE-CBD-C-03 (Project Implementation Plan) Indonesia 01-Nov-19 30-Apr-20
Evaluation of the Performance of the APO Centers of Excellence (COE) 17-RP-33-GE-DON-C-04 (Project Implementation Plan) Member Countries 01-Nov-19 30-Apr-20
Institutional Capability Development Plan for the National Productivity Organisation of Bangladesh 19-RP-16-GE-SNP-C-01 (Project Implementation Plan) Bangladesh 01-Nov-19 31-Jan-20
Development of Vietnam’s National Productivity Master Plan: Toward Innovation-driven Economic Growth 18-RP-46-GE-SNP-C-06 (Project Implementation Plan) Vietnam 01-Oct-19 31-Mar-20
Special Program for Capacity Building of Sustainable Food Value Chains for Enhanced Food Safety and Quality in Asian Countries: Second Year 19-AG-32-SPP-DON-C Member Countries 01-Sep-19 31-Oct-20
Certified Productivity Practitioners’ Course for NPOs 19-IN-31-GE-TRC-A Philippines 19-Aug-19 30-Aug-19 19-Jun-19
Workshop on Advanced Strategic Management for Enhancing Productivity 19-IN-34-GE-WSP-A Fiji 12-Aug-19 16-Aug-19 07-Jun-19
International Forum on Smart Manufacturing and Launching Ceremony for the APO Center of Excellence on Smart Manufacturing (COE on SM) 18-RP-33-GE-DON-C-03 (Project Implementation Plan) ROC 06-Aug-19 08-Aug-19 17-Jun-19
Development of Public-sector Productivity Specialists (APO Certified Public-sector Productivity Specialists) 19-IN-39-GE-TRC-A Thailand 22-Jul-19 26-Jul-19 02-May-19
Strategic Planning Workshop for Senior Planning Officers of NPOs 19-RP-02-GE-SPW-A Japan 09-Jul-19 11-Jul-19 20-Jul-19
Specific National Program for Member Countries 19-RP-16-GE-SNP-C APO Secretariat 01-Jul-19 30-Jun-20
Research on Factors for Potential Total Factor Productivity Improvement for APO Economies 17-RP-15-GE-RES-B APO Secretariat 01-Jul-19 30-Jun-20
Certification Body Development 19-IN-05-GE-CBD-C Member Countries 01-July-19 31-Mar-20
Deputation to APO Member Countries under the APO Center of Excellence on Smart Manufacturing project 18-RP-33-GE-DON-C-04 (Project Implementation Plan) Member Countries 01-Jun-19 30-Jun-20
Program Development Fund 19-RP-01-GE-RES-C APO Secretariat 01-Jun-19 31-Dec-19
Assessment of Smart Manufacturing and Needs of Member Countries 18-RP-33-GE-DON-C-02 (Project Implementation Plan) APO Secretariat 01-Jun-19 31-Dec-19
Development of the Toolkit for SMEs on Industry 4.0 Transformation 19-RP-07-GE-DON-C-01 (Project Implementation Plan) APO Secretariat 01-Jun-19 31-Dec-19
Development of the Strategic Foresight Certification Scheme 19-IN-35-GE-RES-C APO Secretariat 01-Jun-19 31-Dec-19
Accreditation and Certification Process: Authentication of APO Certificates Using Blockchain Technology 18-RP-01-GE-RES-C-13 (Project Implementation Plan) APO Secretariat 01-Jun-19 15-Sep-19
Strengthening the Programs on the Center of Excellence on IT for Industry 4.0 (India) 18-RP-42-GE-DON-C-02 (Project Implementation Plan) India 01-May-19 30-Apr-20
APO Accreditation and Certification Development Program: Development of the Public-sector Productivity Specialist Certification Scheme 19-IN-70-GE-RES-A-05 (Project Implementation Plan) Member countries 01-May-19 30-Nov-19