ຄະນະກົມ ກສວ

ທ່ານ ປອ ບຸນເພັງ ສີບຸນເຮືອງ

ຫົວໜ້າກົມ ກສວ

ທ່ານ ສາ ສີລິພົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກສວ

ທ່ານ ນາງ ລັດທະນາ ດວງບຸບຜາ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກສວ

ທ່ານ ສະເຫຼີິມໄຊ ຫຼ່ຽມຜີ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກສວ

ທ່ານ ຕຸລາຄຳ ພົມແສງສະຫວັນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກສວ