ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານຕ່າງໆໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້

ການເຂົົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການກອງທຶນສົົ່ງເສີມ SMEs

ໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງ MSME ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູ ຈາກວິກິດ ໂຄວິດ-19 (MSME Access to Finance – Emergency and Recovery Support Project)

ແບບຟອມ ແລະ ບົດແນະນຳການນໍາໃຊ້ທຶນ ເພື່ອຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ)

ຄູ່ມືສໍາລັບ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການບັນຊີ, ການວາງແຜນການເງິນ)

ສັງລວມບັນດາບົດລາຍງານ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສິ່ງພິມຂອງອາຊຽນ ທີ່ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມ MSME ແລະ Startup.