ເຊື່ອມໂຍງເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ

ໜ້ານີ້ປະກອບດ້ວຍລິ້ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາເວັບໄຊທ໌ຂອງໜ່ວຍງານ, ອົງກອນ ຫຼື ສະຖາບັນອື່ນ.

ຫາກກົດລິ້ງໃດໜຶ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ທ່ານຈະຖືກນຳໄປສູ່ເວັບໄຊທ໌ທີ່ຢູ່ນອກເໜືອ ຈາກບໍລິເວນຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງ ກສວ (DOSMEP). ດັ່ງນັ້ນທາງ DOSMEP ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮັບ ຜິດຊອບຕໍ່ກັບເນື້ອໃນຂອງເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ໄດ້.

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ – ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ – ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ

ອົງການຜະລິດຕະພາບແຫ່ງອາຊີ

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ

ການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກ ລາວ

ສູນບໍລິການ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ທຶນສົມທົບເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດ

ອາຊຽນ (Association of South East Asian Nations

ASEAN SME Service Center

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ອາຊຽນ

ອົງການການຄ້າໂລກ (World Trade Organization)

ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຫຼາຍຝ່າຍເພື່ອພັດທະນາການຄ້າ (ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ)

ທະນາຄານໂລກ – ການຄ້າ (World Bank – Trade)

European Union Export Help Desk

ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 

 ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກະຊວງຍຸຕິທຳ

ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ

ກົມສ່ວຍສາອາກອນ

ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ “TaxRis”

ຫ້ອງການຈົດທະບຽນການຄໍ້າປະກັນດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບຂອງ ສປປ ລາວ

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ

ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສິນຄ້າ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ