ໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກ ໂຄວິດ-19

ແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບໂຄງການ/Project brochure

1. ພາບລວມກ່ຽວກັບໂຄງການ MSME A2F-ESR

2. ເງື່ອນໄຂການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງ ໂຄງການ MSME A2F-ESR

ບົດລາຍງານໂຄງການ/Project report

pdf
  Management Letter, From 21 Jan 2021-31 December 2021.
187 KB
pdf
  Final Statements and Independent Auditors' Report, January 2021-31 December 2021.
889 KB

ເອກະສານກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ການອອກແບບ ການຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ/ Lao Partial Credit Guarantee Facility (PCGF) Documents

pdf
  ບົດບັນທືກກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ ການປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາລະບົບ ຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອເບື້ອງຕົ້ນ, 07 ມີນາ 2022
615 KB
pdf
  Minute of Stakeholder Workshop on the Designing of PCGF on 07 March 2022
This is an unofficial document

ເອກະສານກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ/Documents of Environment and Social Safeguards (E&S)

pdf
  Environmental & Social Management System_Signed 21 Jan 2021.
3.35 MB
pdf
  Appraisal-Environmental-and-Social-Review-Summary-ESRS
174KB
pdf
  Environmental-and-Social-Commitment-Plan-ESCP
250 KB
pdf
  Environmental-and-Social-Management-System-ESMS
719KB
pdf
  Stakeholder-Engagement-Plan-SEP
369KB
ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈເເປນ ລາວ/MARUHAN Japan Bank Lao 
pdf
  Environmental and Social Audit Report MARUHAN JAPAN BANK LAO PDR
5.50 MB
pdf
  Environmental & Social Management System (ESMS) Signed.
4.77 MB
ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ/Sacombank Lao
pdf
  Environmental Social Management System of Sacombank Lao 2022
pdf
  Environmental and Social Audit Report of Sacombank Lao 2022
6.74 MB
ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນລາວ ຈໍາກັດ/VietinBank Lao
pdf
  Environmental and Social Audit Report of VietinBankLao Limited 2022
3.56MB
pdf
  Environmental Social Management System of VietinBank Lao Limited 2022
16.7 MB
ທະນາຄານລາວຈິນ/Lao-China Bank
pdf
  Environmental & Social Management System (ESMS) of Lao China Bank
1.52 MB
pdf
  Environmental and Social Audit Report of Lao China Bank
2.08 MB
ທະນາຄານ ລາວ ຫວຽດ/Lao Viet Bank
pdf
  Environmental Social Management System of Lao Viet Bank 2022
pdf
  Environmental and Social Audit Report of Lao Viet Bank 2022

ຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ/Project Operation Manual (POM)

pdf
  Project operational Manual
1.71 MB