ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ພິທີເປີດໂຕໂຄງການຍົກລະດັບການແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງທຸລະກິດກະສິກໍາໂດຍຜ່ານການຢັ້ງຢືນການຜະລິດທີ່ດີ, ລະບົບວິເຄາະ ແລະ ຄວບຄຸມຈຸດວິກິດ (Enhancing Competitiveness of Agri-Business Sector Through Certification of GMP and HACCP).

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນວັນທີ 20 ເມສາ 2022 ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາເປີດໂຕໂຄງການຍົກລະດັບການແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງທຸລະກິດກະສິກໍາ ໂດຍຜ່ານການຢັ້ງຢືນການຜະລິດທີ່ດີ, ລະບົບວິເຄາະ ແລະ ຄວບຄຸມຈຸດວິກິດ (Enhancing Competitiveness...

ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ.

ຂ່າວສຳຄັນ

ຖ້າທ່ານເປັນໜື່ງໃນບໍລິສັດທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ລະບຸຂ້າງລູ່ມນີ້ ແລະ ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ທ່ານສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດເນື້ອໃນເອກະສານລຸ່ມນີ້ ແລະ ຍື່ນຊ່ອງສະໝັກໄດ້. (ໄລຍະເວລາກໍານົດນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ປະກາດເປັນຕົ້ນໄປ ວັນທີ 06 ເມສາ ຫາວັນທີ 05 ພືດສະພາ 2022).

ກິດຈະກໍາ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ໜ່ວຍງານ ສົ່ງເສີມ SME ປະຈໍາປີ 2021

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນວັນທີ 03-05 ມີນາ 2022 ຢູ່ທີ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ) ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂອງກົມ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ...