ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຂອບນິຕິກຳການອອກແບບການຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອໃນ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມ

ວັນທີ 07 ເມສາ 2022, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃນນາມໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກ ໂຄວິດ-19 (MSME A2F-ESR) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ຂອບນິຕິກໍາການອອກແບບການຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ຂື້ນຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພຣາຊ່າ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດາກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ທະນາຄານໂລກ (ເຂົ້າຮ່ວມຜ່ານລະບົບປະຊຸມທາງໄກ), ພາກທຸລະກິດ, ສະມາຄົມທຸລະກິດ ແລະ 05 ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ລວມທັງໝົດຈໍານວນ 50 ກວ່າທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ ເພື່ອຮັບຟັງການບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຂອບນິຕິກໍາການອອກແບບການຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ, ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງການຄຸ້ມຄອງລະບົບການຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອໃນ ສປປ ລາວ.