ນະໂຍບາຍ ແລະ ກິດຈະການສົ່ງເສີມ ວນກ

7 ນະໂຍບາຍ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແຕ່ 2016-2020

 1. ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ;

 2. ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ;

 3. ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ;

 4. ນະໂຍບາຍເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຂະຫຍາຍການຕະຫລາດ;

 5. ນະໂຍບາຍສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະ ການໃໝ່;

 6. ນະໂຍບາຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການສ້າງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ;

 7. ນະໂຍບາຍພາສີ-ອາກອນ ແລະ ດ້ານການເງິນ.

13 ກິດຈະການສົ່ງເສີມ ວນກ

 1. ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍ;

 2. ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ;

 3. ນະໂບບາຍດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນ;

 4. ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການ;

 5. ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ;

 6. ການຮ່ວມມືທຸລະກິດລະຫວ່າງ ວນກ ກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ວິສາຫະກິດການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ;

 7. ການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ;

 8. ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ;

 9. ການຮ່ວມກຸ່ມທຸລະກິດ;

 10. ສະຖານທີ່ປະກອບກິດຈະການ;

 11. ການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າ;

 12. ການນຳໃຊ້ ແລະ ການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ;

 13. ການສະໜອງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.